forex trading logo

วันหยุดประจำปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 01 กันยายน 2012 เวลา 03:48 น.
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง ประกาศวันหยุดประจำปี 2555
เทศกาล วัน/วันที่/เดือน วันหยุดประเพณี วันหยุดประจำสัปดาห์ ใช้สิทธ์ลาพักร้อน
วันพ่อแห่งชาติ วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม - -
วันส่งท้ายปีเก่า วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม
วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม

- -

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
เรื่อง ประกาศวันหยุดประจำปี 2556
เทศกาล วัน/วันที่/เดือน วันหยุดประเพณี วันหยุดประจำสัปดาห์ ใช้สิทธ์ลาพักร้อน
วันขึ้นปีใหม่ วันอังคาร ที่ 1 มกราคม
วันพุธ ที่ 2 มกรคาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกรคาคม


- -
วันสงกรานต์ วันศุกร์ ที่ 12 เมเษายน
วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน
วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน
วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน
วัน อังคาร ที่ 16 เมษายน- -
วันแรงงาน วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม - -
วันแม่แห่งชาติ วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม - -
วันพ่อแห่งชาติ วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม - -
วันส่งท้ายปีเก่า วันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม
วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม

- -
รวม 13 วัน 0 วัน 0 วัน
หมายเหตุ -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ได้ตามความเหมาะสมแะลความจำเป็น ซึ่งทางบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
-พนักงานที่มีเวรหยุดตรงกับวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิหยุดชดเชยได้ โดยให้ใช้สิทธิได้ภายในเดือนนั้น ๆ เท่านั้น และต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้างานก่อน
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2014 เวลา 07:00 น.
 


Copy Right © www.pcs-plp.com | All rights reserved.